Verkoop Tickets
Verkoop vindt plaats via de tickets button op onze pagina. Uw wordt doormiddel van deze ticket doorverwezen naar de ticketservice. Een gekochte ticket is onherroepelijk en kan niet meer worden gewijzigd. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een eventuele bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen. Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de eventueel door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.
Tickets en toegang
Men kan alleen met een geldige ticket en (indien noodzakelijk in combinatie met een geldig legitimatiebewijs) toegang worden verleend. Bezoekers ontvangen bij aankomst een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen en mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Op eerste verzoek van medewerkers of hulppersonen van de organisatie, en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond. Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket eenmalig) toegang tot het Fable & Fantasy terrein.
De door ons gekoppelde ticketservice is de enige en exclusieve ticketverzorger die door ons is ingeschakeld. Tickets zijn enkel verkrijgbaar via onze website. Alleen een ticket via deze weg aangeschaft is een geldig ticket. De bewijslast dienaangaande rust volledig op de bezoeker.
Wij zijn gerechtigd de bezoeker de toegang te weigeren tot Fable & Fantasy terrein als er gerede
twijfel is over de geldigheid van het ticket, dit zonder restitutie van het entreegeld van de bezoeker.
De tickets worden voor de aanvang van Fable & Fantasy aan de bezoeker verstuurd, mits de
koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de
bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker per e-mail contact op te nemen organisatie.
Alle tickets zijn en blijven eigendom van Fable & Fantasy. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, is het risico van verlies bij de bezoeker, ook in geval van diefstal, beschadiging of misbruik daarvan.

Annulering of verplaatsing evenement
Fable & Fantasy bestuur kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere
locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. Uw gekochte entree bewijs blijft geldig voor de vernieuwde data, u kunt geen directe aanspraak maken op vergoeding van uw entree bewijs. Uw kaartje blijft bij overmacht, bv verplaatsing data, nog twee jaar geldig, als geldig toegangsbewijs.
Bij volledige annulering van Fable & Fantasy zullen we het entreegeld aan de bezoekers
restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op verzoek van de bezoeker en op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed door Fable & Fantasy organisatie.

Indien u besluit een kaartje te kopen voor een geplande Fable & Fantasy event dan gaat u akkoord met de door ons opgestelde richtlijnen en die van de ticketservice.

Festival opnames
Er zullen foto’s, video, en geluidopnames worden gemaakt van het evenement Fable & Fantasy, deze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Dit gebeurd door mensen die vanuit de organisatie Fable & Fantasy opdracht hebben gekregen om dit te doen, opnames worden gemaakt met een foto/video camera of met een drone. U als bezoeker verleent op voorhand onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnames en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel intellectueel eigendomsrecht, waaronder naburig en/of auteurs en/of portretrecht ten aanzien van voornoemde opnamen, komt volledig en uitsluitend toe aan de organisatie van Fable & Fantasy. Voorts draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking al haar intellectuele eigendomsrechten waaronder naburig en/of auteurs en/of portretrecht ten aanzien van voornoemde opnamen, over aan de organisatie, welke overdracht hierbij door de organisatie wordt aanvaard. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten uit art 25 van de Auteurswet. Voor zover dergelijke afstand niet mogelijk is, zal de bezoeker  persoonlijkheidsrechten ten aanzien van voornoemde opnamen, niet jegens de organisatie inroepen. Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie afstaan.

Tickets en maatregelen Corona (Covid-19)
Wij moeten ons ten alle tijden houden aan de landelijke maatregelen rondom Covid-19.
Op het moment dat u een ticket koopt, gaat u hier mee akkoord. Er vindt dus geen restitutie plaats als u achteraf het niet eens bent met en / of niet kunt voldoen aan deze maatregelen.